Изјава од родител (согласност за учество во снимање на наставни и воннаставни активности)

Published Септември 2, 2016 by Аида

Изјава од родител

Јас, долупотпишаниот, ____________________________ од _________________, со живеалиште на ул.___________________________ бр._____ , во својство на родител на ученикот _________________________________, се согласувам мојот син/ќерка да учествува во снимањето на наставни и воннаставни часови – примери на добра пракса, организиран од страна на училиштето (предметните наставници). Согласноста ги опфаќа следните форми на учество на мојот син/ќерка:

  • Учество во активностите на часот кој е снимен, во група и поединечно, како и давање на изјави, интервјуа и други форми на изразување во текот на снимањето

  • снимениот материјал преку кој се врши идентификација на лицето може да биде јавно публикуван и прикажан во електронски медиуми и други средства за јавна комуникација кои ќе бидат избрани од страна на организаторот на проектот и менторот.

Согласноста не опфаќа собирање на лични податоци кои не се потребни за остварување на целите на проектот, како и користењето на снимениот материјал за цели кои не се поврзани со целите на проектот или со афирмација на училиштето.

Го задржувам правото во секое време и со користење на едноставни средства да ја повлечам оваа согласност.

Датум __________________                                              

Место __________________

Име презиме на родителот __________________

Потпис на родителот            __________________

Izjava-od-roditel_-MAC

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: