Архиви

All posts for the month Март, 2018

Меѓународно тестирање ПИСА

Published Март 25, 2018 by Аида

Меѓународното тестирање ПИСА за постигнувањата на ученици на 15-годишна возраст по математика, јазична писменост и природни науки, пред три години покажа дека учениците од Македонија се рангирани меѓу последните земји.

Каде грешиме?

ПИСА тест од 2012 година:

pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG